در بهره برداري از درختان جنگل حدود 30 % در) بعضی موارد بیشتر(از اجزاي درختان مقطوعه به عنوان شاخه هاي قطع شده در محل برش جمع آوري و به عنوان ضایعات تلقی میشود. همچنین هرس درختان به لحاظ آرایش، تقویت و افزایش باروري در سطح باغها و فضاي سبز منجر به باقی ماندن سرشاخه هاي بسیاري خواهد شد.

کاربرد چوب و تکامل صنایع چوبی به خصوص تفکر استفاده از سرشاخه ها و ضایعات چوبی حاصل از قطع درختان همچنین محدودیت استفاده از منابع جنگل به لحاظ برداشت بی رویه و بیش از حد درختان جنگل براي مصارف مختلف، انسان را بر آن داشت تا از تمام اجزاء درخت بهره برداري نماید. این امر از اواخر قرن نوزدهم همگام با پیشرفت سایر صنایع با ساخت و اختراع انواع ماشینها و دستگاه هاي وابسته به صنایع چوب آغاز شد.

آنچه که در اینجا مورد تأکید است "به کار بردن، استفاده صحیح و بهینه از تمام اجزا درختان میباشد" به خصوص روند نسبتاً غیر اقتصادي، نادرست و اتلاف منابع بسیار قابل توجه از چوبهاي باقی مانده از قطع درختان جنگل، هرس باغها و درختان موجود در فضاي سبز موجب خسارتهاي قابل توجهی به اقتصاد کشور و محیط زیست شده است. پس در راستاي حفظ منابع طبیعی و استفاده بهینه از این ثروت ملی تلاش دو چندان باید نمود مضاف بر اینکه ایجاد صنایع وابسته به چوب علاوه بر اشتغالزایی و ارزش افزودهي حاصل از صنایع بدون وابستگی به خارج از کشور و وجود مواد اولیه فراوان در داخل ) سرشاخه هاي قطع شده ( موجب جلوگیري از آلودگی محیط زیست نیز میشود.

به ماشین ساخته شده براي تبدیل ضایعات چوبی، بقایاي زراعی و سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان به ماده قابل استفاده در صنایع چوبی مورد نظر چوبهاي مرکب، کاغذ سازي، نئوپان ، زغال فشرده و .... ماشین خردکن چوب اطلاق میشود. به لحاظ وجود منابع غنی چوب در جنگلهاي شمال کشور اولین چوب خردکن ها براي استفاده در کارخانه هاي تأسیس شده در آن منطقه به کشور وارد شدند.

هدف، توسعه و بهینه سازي دستگاهی است که با توجه به شرایط اقلیمی جنگلهاي ایران، نیاز باغها و فضاي سبز شهرها، سطح اقتصادي، آگاهی هاي فنی و پراکندگی ضایعات چوبی قابلیت را داشته باشد.

برای اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید

09128720152

09198094765

 

 

 

 

بازگشت