مدیرفروش:

989124172904

 دفتر فروش:   

984533873776

984533873774

  کارخانه 1: اردبیل- شهرک صنعتی 2- تیوا ماشین 

 کارخانه 2: اردبیل- شهرک صنعتی جهاد - جنب انیکس سفال

دفتر مرکزی: اردبیل- میدان یحیوی- ساختمان حیات- طبقه هشتم